Activitas

Instruktora Rekreacji Ruchowej – Żeglarstwo

Termin: 30.04-4.05., 10-11.05., 17-18.05., 24-25.05. 2014 r.

Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Żeglarstwo

Program:

1)      Podstawowe pojęcia psychologii

a)      co dociera do naszego umysłu? – obserwacja, wrażenia, postrzeganie

b)      co pozostaje w naszym umyśle? – procesy uczenia się, uwagi i pamięci

c)       w jaki sposób korzystamy z zasobów naszego umysłu? – myślenie, rozumowanie, komunikowanie się, informacyjny kontakt człowieka z otoczeniem

d)      dlaczego robimy to, co robimy? – motywacja i emocje w procesach nauczania i uczenia się

e)      stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych

f)       czy ludzi można podzielić na kategorie? – inteligencja i jej rodzaje, osobowość (kompetencje osobowościowe) – typy i cechy, temperament, zdolności, zdolności interpersonalne instruktora

g)      w jaki sposób na siebie oddziałujemy? – relacje między jednostkami, grupami, jednostką i grupą, zachowania w grupie, rywalizacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej

h)      kierowanie zespołem ludzkim, podejmowanie decyzji.

2)      Wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki

a)      rola i zadania instruktora żeglarstwa, autorytet instruktora

b)      informacja, informacja dydaktyczna, informacja zwrotna, zasady przygotowania komunikatu dydaktycznego

c)       kształcenie – strategie, metody i zasady kształcenia

d)      metody i zasady nauczania, ogniwa procesu nauczania – uczenia się

e)      sposoby nauczania pojęć i zasad

f)       zasady nauczania czynności motorycznych i kształtowania nawyków

g)      nauczanie zadaniowe (problemowe).

3)      Dydaktyka żeglarstwa (wykład, seminarium, dyskusja – 4 godz.)

a)      systematyka czynności i manewrów żeglarskich

b)      charakterystyka metodyczna grup systematyki – formułowanie celów i sposoby ich realizacji

c)       zadania dydaktyczne w szkoleniu żeglarskim: nauczanie i uczenie się – pojęć i zasad, czynności ruchowych, rozwiązywanie problemów

d)      przygotowanie komunikatu dydaktycznego (instruktaż, pokaz)

e)      określenie celu poszczególnych jednostek lekcyjnych, analiza warunków ćwiczeń, opracowanie i realizacja planu działania (scenariusz zajęć – konspekt), sprawdzenie wyników szkolenia

f)       etyka żeglarska

4)      Teoria manewrowania jachtem żaglowym

5)      Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego

a)      przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie

b)      zagrożenia związane z uprawianiem żeglarstwa i szkoleniem żeglarskim

c)       zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i szkoleniu żeglarskim

d)      zasady ratownictwa jachtowego i udzielanie pomocy przedlekarskiej

e)      postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowanie).

6)      Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym

7)      Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych

a)      nauczanie wszystkich czynności i manewrów żeglarskich, w odpowiednich do celu zadania, jednostkach lekcyjnych – wzorce jednostek lekcyjnych, wychwytywanie błędów i ich korekta, ocena poprawności wykonania czynności i manewru

b)      metodyka szkolenia w manewrowaniu jachtem żaglowym z silnikiem pomocniczym

c)       dobór ćwiczeń podstawowych, korekcyjnych, doskonalących.

Struktura kursu:

Część teoretyczna (40 godz. dyd.) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki) – 60 godz. dyd. realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich www.wdzydze.com.pl w miesiącu maju szkoleń weekendowych.

Cele:

Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność żeglarstwo, upoważnia do prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie, przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia rejsów komercyjnych i klubowych. Upoważnia do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach żeglarskich. Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik żeglarskich i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Adresaci:

Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Żeglarstwo muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.
 • posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej specjalność Żeglarstwo wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
– podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Kserokopia patentu lub książeczki żeglarskiej

Egzamin:

– Cześć teoretyczna kończy się egzamin teoretycznym przeprowadzanym w oparciu o „test egzaminacyjny” o konstrukcji „mieszanej” – zawierającej pytania wielokrotnego wyboru i opisowe.

– Część specjalistyczna kursu kończy się egzaminem specjalistycznym. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, w tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych z terenoznawstwem.

Koszt:
– 1 800,00 zł,
– 1 260,00 zł – koszt bez wyżywienia i noclegów.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Cena obejmuje:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne,
– sprzęt,
– ubezpieczenie uczestników,
– zakwaterowanie i wyżywienie – FB,
– materiały szkoleniowe,
– egzamin i wydanie legitymacji.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem „Opłata za Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność Żeglarstwo”

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 100,
– tryb: weekendowy,
– miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie www.wdzydze.com.pl

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Koordynator kursu:
Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: kajaki@activitas.com.pl

Źródło: http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/id,53/aktualnosci

Activitas T. Barbara Galińska | ul. Maciaszka 145  85-366  Bydgoszcz  woj. Kujawsko-pomorskie | E-mail: kajaki@activitas.com.pl | Tel: 523796374
Copyright © 2014 Activitas