Activitas

Instruktora Rekreacji Ruchowej – Kajakarstwo

Termin: 20-28 maja 2017 r.

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Kajakarstwo

 

Program:

 1. Historia turystyki kajakowej.
 2. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce.
 3. Turystyczne szlaki kajakowe. Charakterystyka rzek i jezior.
 4. Zagospodarowanie szlaków kajakowych. Porty, przystanie, stanice. Budowle wodne, ich funkcje i wpływ na warunki pływania.
 5. Klasyfikacja szlaków kajakowych. Stopnie trudności i uciążliwości. Zasady opisu szlaków, mapy przewodniki.
 6. Rozmieszczenie wód powierzchniowych w Polsce. Pojęcia podstawowe. Zlewiska, dorzecza, pojezierza, kanały w Polsce.
 7. Sprzęt pływający i biwakowy. Klasyfikacja zalety, wady. Wyposażenie kajaka i kanału. Zasady eksploatacji (przechowywanie, użytkowanie, konserwacja i naprawy) sprzętu pływającego i biwakowego.
 8. Technika pływania, wodowanie, wiosłowanie, manewry, zachowanie się po wywrotce. Czytanie wody, przeszkody wodne i techniki ich pokonywania. Pływanie w warunkach szczególnych (oblodzenie, wysoka fala, silny wiatr).
 9. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Wyposażenie turystyczne, a pierwsza pomoc. Apteczka na spływie. Rozpoznawanie szlaku, organizacja grupy spływowej. Wypadki, urazy – udzielanie pierwszej pomocy. Pomoc tonącemu z brzegu, z wody, z kajaka, na lodzie. Reanimacja.
 10. Organizacja spływu. Osoby funkcyjne i ich obowiązki. Planowanie spływu, harmonogram przedsięwzięć, preliminarz, rekonesans, program. Realizacja imprezy, prowadzenie spływu, rozliczenie, sprawozdanie. Kajakarstwo, ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych.
 11. Organizacje i stowarzyszenia polskie i międzynarodowe zajmujące się turystyką i rekreacją kajakową.

Struktura kursu:
Część teoretyczna (30 godz. dydaktycznych) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki – 80 godz. dydaktycznych) realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich podczas tygodniowego obozu szkoleniowego.

Cele:
Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność kajakarstwo przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia spływów kajakowych komercyjnych i klubowych. Upoważnia do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach kajakowych. Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Adresaci:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Kajakarstwo muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • posiadać umiejętność pływania w kajaku jednoosobowym w różnych warunkach.

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika szkolenia:
– buty do chodzenia po wodzie (najlepiej neoprenowe),
– odzież zapewniająca komfort termiczny w czasie przebywania w wodzie (pianka neoprenowa)
– osobisty sprzęt asekuracyjny (kamizelka kajakowa – jeżeli posiada)
– nóż (kajakowy lub inny składany)

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej specjalność Kajakarstwo wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Kurs oparty o system umiejętności i dający możliwość certyfikowania się w systemie PSKK na nizinną 3 stopnia (bezpłatnie).

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
– podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie i umiejętności kajakowe,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin:

 • Cześć teoretyczna kończy się egzamin teoretycznym przeprowadzanym w oparciu o „test egzaminacyjny” o konstrukcji „mieszanej” – zawierającej pytania wielokrotnego wyboru i opisowe.
 • Część specjalistyczna kursu kończy się egzaminem specjalistycznym. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, w tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych z terenoznawstwem.

Koszt:
– 1 800,00 zł,
– 1 260,00 zł – koszt bez wyżywienia i noclegów.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Cena obejmuje:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne,
– kajaki 1, 2 osobowe i canu, transport osób i sprzętu na Trzebiochę, Wdę, Słupię, Radunię,
– ubezpieczenie uczestników,
– zakwaterowanie i wyżywienie – FB,
– materiały szkoleniowe,
– egzamin i wydanie legitymacji.

Kadra:
Maciej Moskwa

Specjalista ratownictwa medycznego, instruktor kajakarstwa, instruktor GOPR. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej WZP specjalność: RATOWNICTWO MEDYCZNE. Szef komisji ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych GOPR, instruktor raftingu. Od lat reprezentuje GOPR w zawodach w ratownictwie na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Zbigniew Galiński

Jest autorem kilkunastu przewodników kajakowych: Brda, Wda, Gwda, Piława, Rurzyca, Drawa, Słupia, Łupawa, Bukowina, Radunia, Drwęca m.in. dla Wydawnictwa PASCAL, PTTK Kraj, . Uprawia wiele dyscyplin turystycznych, plonem czego są uprawnienia turystyczne PTTK Przodownika Turystyki Pieszej, Kolarskiej i Kajakowej w stopniu I oraz Instruktora Turystyki Kajakowej Polskiego Związku Kajakowego oraz państwowe uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej – specjalność kajakarstwo.

Jarosław Wolny „Mamut”

– instruktor kajakarstwa,
– instruktor survivalu,
– instruktor pierwszej pomocy EFR,
– ratownik WOPR,
– członek rady programowej Fundacji Ratownictwa „Bezpieczni nad Wodą”,
– członek grupy ratownictwa wodnego „POLRESCUE”,
– specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
– instruktor-wykładowca na kursach specjalistycznych na poziomie związkowym PZKaj,
– instruktor na szkoleniach z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i obiektach hydrotechnicznych,
– instruktor na szkoleniach z zakresu ratownictwa na kruchym i pływającym lodzie,
– przewodnik grup kajakowych na rzekach nizinnych, zwałkowych i morskich,
– twórca i komandor cyklu Kajakowych Imprez na Orientację „Kajak i Kompas”,
– twórca i komandor Kajakowego Półmaratonu Morskiego „3 Mola”,
– zainteresowania na poziomie nieprofesjonalnym: biegi długodystansowe, offroad rowerowy, wspinaczka skałkowa.

Jakub Galiński

Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność kajakarstwo. Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego, Ratownik WOPR, Pilot Wycieczek. Absolwent Podyplomowego Studium Menedżerów Turystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pilotowaniem spływów kajakowych zajmuje się od 1999 roku, kiedy to ukończył kurs instruktorski PZKaj. Pływał na wszystkich najważniejszych szlakach kajakowych w Polsce. Specjalizuje się w spływach komercyjnych.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem „Opłata za Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność Kajakarstwo”

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 110,
– tryb: dzienny,
– miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie www.wdzydze.com.pl
– termin:  23-31.05.2015 r.

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz


Koordynator kursu:
Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: kajaki@activitas.com.pl

Źródło: http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/id,1250/instruktor-rekreacji-ruchowej-specjalnosc-kajakarstwo

Activitas T. Barbara Galińska | ul. Maciaszka 145  85-366  Bydgoszcz  woj. Kujawsko-pomorskie | E-mail: kajaki@activitas.com.pl | Tel: 523796374
Copyright © 2014 Activitas